บริษัท เคซียู เซอร์วิส จำกัด
ประกอบด้วยทีมงาน บุคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ในการบริการงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา จากประสบการณ์ในการออกแบบบริหารโครงการ มากกว่า 50 โครงการที่ผ่านมา ซึ่งจากความพร้อมของทีมงานและบุคลากรที่สามารถให้บริการแก่เจ้าของโรงงาน ลูกค้าและหน่วยงานของรัฐบาล


55/118 หมู่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0.2158.1230
โทรสาร : 0.2158.1226