• หน้าแรก

About Us

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง  ควบคุมงานก่อสร้าง  ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในสาขาสถาปัตยกรรม  วิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรสุขาภิบาล  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้งานโครงการทางด้านออกแบบ ศึกษาและสำรวจภูมิประเทศ เป็นต้น

บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงาน  บุคลากร  ที่มีประสบการณ์  และความชำนาญในการบริหารงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง  ประมาณราคาค่าก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมากมาย  มากกว่า 50 โครงการ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com